0903 430 986

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu

Drvenie betónu │ Betónový recyklát │ Drvička betónu

Stavebný sektor s objemom vyprodukovaného stavebného odpadu, ktorý predsavuje až tretinu z celkového množstva, je výrazným polutantom životného prostredia s vysokou mierou záťaže. Správne nakladanie so stavebnou suťou, jej recyklácia a spätné zhodnocovanie tvorí významnú zložku pri ochrane enviromentu a dokáže vo výraznej miere prispieť k udržateľnosti a zlepšeniu kvality života.

Okrem výrazného finančného prínosu sa stavebný odpad a odpad z demolácie recykluje teda aj z enviromentálnych dôvodov. Recykláciou sa znižuje potreba používania primárnych materiálov, čo úzko súvisí s elimináciou výkopov a využívania lesných/vidieckych oblastí. Taktiež sa znižuje potreba skladovania odpadu, čím sa prispieva k ochrane životného prostredua, strategickejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. úsporám energie a taktiež k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

MJM TRANS je ekologicky zmýšľajúcou spoločnosťou, ktorá reaguje na potrebu k strategickejšiemu pristupovaniu k neobnoviteľným prírodným zdrojom a vníma aspekt udržateľnosti, ktoré prináša recyklovanie a spätné zhodnocovanie materiálov. Recykláciou materiálov ako železobetón, betón, keramika vo forme tehly, škridly, dlaždíc alebo asfalt vzniká recyklát, ktorý dokáže byť spätne využívaný ako náhrada prírodného kameniva na podkladné vrstvy chodníkov, cestných komunikácií, parkovísk, spevnených plôch, na rôzne terénne úpravy, zásypy a obsypy.

Pokrývame tieto mestá:

Bratislava │ Malacky │ Stupava │ Senec │ Trnava

 

Graf vyprodukovaného stavebného odpadu

  • 69,7 % -betón 
  • 15% -asfalt
  • 7,1% -drevo
  • 5,2% -iné (sklo, zatepľovacie materiály, plast)
  • 2,1%- tehly a keramika
  • 0,8%- kov (železo,oceľ,.)

proces recyklácie

demolácia

Asanácia existujúcej stavby

Predpríprava

Predpríprava stavebnej sute búracím kladivom, redukcia na veľkosť 50cm3

Drvenie

Drvenie pomocou čeľusťového drviča SANDVIK qj 241 s výkonom 100-230t/hod

Opätovné použitie

Recyklát sa dá použiť na podkladné vrstvy komunikácií, spevnených plôch či parkovísk

NAŠE VYBAVENIE

ČEĽUSŤOVÝ DRVIČ SANDVIK QJ241

Pásový podvozok

zabezpečuje flexibilitu a mobilitu v teréne

Elektromagnetický separátor

oddeľuje železo od stavebnej suti

Pásová váha

zabezpečuje merania hmotnosti recyklátu

Skrápacie zariadenie

efektívne znižuje prašnosť pomocou kropenia

Výkon

100-230t/hod. recyklátu

triedenie zeminy

Drvička je vybavená separátorom, ktorý oddeľuje nepotrebnú zeminu od stavebnej suti

 STAVEBNÝ ODPAD VHODNÝ NA RECYKLÁCIU

17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03

obkladačky, dlaždice, keramika

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
17 05 04 zemina a kamenivo 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
19 12 09 minerálne látky-piesok, kamenivo
20 02 02 zemina a kamenivo